menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vidante

1. Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Vidante training en coaching, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘cursus’ of ‘coaching’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Vidante.

2. Kwaliteit

2.1 Vidante verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van de coaching of training geschieden naar het beste vermogen van Vidante.

2.2 Vidante kan niet instaan voor de kwaliteit van het werk van derden.

3. Offerte en overeenkomst

3.1 Een door Vidante aangeboden offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Vidante.

3.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Vidante komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. In geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract door gecoachte.

3.3 Mondelinge toezeggingen verbindt Vidante slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3.4 Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Vidante van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Vidante doorberekenen aan de opdrachtgever.

4. Prijzen

4.1 De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

4.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Vidante toch het recht BTW in rekening te brengen.

5. Annulering door opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever voor een cursus of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.

5.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.

5.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.

5.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

5.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

6. Annulering door Vidante

6.1 Vidante heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Kern-training en coaching betaalde bedrag binnen 14 dagen.

6.2 Vidante heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

6.3 Vidante gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

7. Communicatie

7.1 De opdrachtgever zal Vidante steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Vidante noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

7.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Vidante apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Vidante aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

7.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

8. Overmacht

8.1 Van overmacht is in ieder geval sprake als de omstandigheid te wijten is aan het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de coach, trainer(s) of van de gereserveerde locatie.

8.2 In geval van overmacht behoudt Vidante zich het recht voor om coachings of trainingen te veranderen, te verplaatsen, op te schorten of te annuleren tot de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet langer voordoet. Het plannen van een nieuwe datum / nieuwe data voor een coachingsgesprek of training gebeurt in overleg met:

  • de coachee bij coaching;

  • de deelnemers bij open trainingen;

  • de opdrachtgever bij maatwerktrainingen.

8.3 Bij annulering van een coaching of training op grond van dit artikel is Vidante niet gehouden om de schade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor coachees, deelnemers of de opdrachtgever.

9. Wijzigingen

9.1 Hoewel Vidante een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Vidante tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

9.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

9.3 Wanneer Vidante instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Vidante steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Vidante behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Vidante gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuururen, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

10. Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

11. Betaling

11.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Vidante anders is aangegeven, dient betaling van de door Vidante verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Cursussen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.

11.2 De betaling van een cursus met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.

11.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Vidante gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Vidante vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Vidante verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.