menu

Algemene voorwaarden Vidante Netwerk

Omdat Vidante Netwerk een eigen afdeling is binnen Vidante, gelden er voor het Vidante Netwerk ook eigen algemene voorwaarden.

Ter inleiding: een netwerk voor en door deelnemers die oprecht op zoek zijn naar zichzelf en de ondersteuning van anderen, zou eigenlijk geen algemene voorwaarden nodig moeten hebben. Dat is tenminste mijn mening. Ik ben dit netwerk niet begonnen om op alle regels te gaan letten en heb kwaliteit van de netwerk omgeving en de inhoud heel hoog in het vaandel staan. Dat even als uitgangspunt. Maar ja, het is wel verstandig die algemene voorwaarden en huisregels. Want ik wil graag voor de kwaliteit van de inhoud van het netwerk kunnen staan, maar tegelijkertijd jullie als deelnemer voldoende vrijheid geven je eigen content te plaatsen en te beheren. Dus, met het risico een heleboel open deuren in te trappen, toch een aantal voorwaarden en huisregels… In formele bewoordingen… Voor de volledigheid...

Vidante Netwerk is onderdeel van Vidante te IJsselmuiden. Deelname aan en inschrijving bij Vidante Netwerk, en gebruik van de site netwerk.vidante.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Vidante Netwerk en/of worden aangeboden door Vidante Netwerk.

Huisregels

Vidante vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers online en offline uitermate belangrijk. Daarom heeft Vidante een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Je krijgt alleen toegang tot het Vidante Netwerk als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Betalingsovereenkomst

Vidante heeft met de netwerkleden een overeenkomst gesloten waarbij de geregistreerde leden van het netwerk Vidante lidmaatschapsgeld per maand (in overeenkomst te factureren per kwartaal) verschuldigd zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door Vidante. De kwartaalbedragen dienen voor de datum van de eerste van het komende kwartaal (1 januari, 1 april, 1juli, 1 oktober) voldaan te zijn. Op het moment van inschrijving is het zich registrerende lid Vidante het lidmaatschapsgeld tot de volgende kwartaalfactuur schuldig. Pas na betaling van dit eerste bedrag krijgt het zich registrerende lid toegang tot het Vidante Netwerk. Bij in gebreke blijven van de betalingsverplichting van het netwerk lid behoudt Vidante zich het recht toe het betreffende netwerklid de toegang tot het Vidante Netwerk te ontzeggen.

Aansprakelijkheid

1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site netwerk.vidante.nl, het deelnemen aan webinars en workshops, door Vidante zelf georganiseerd, of door samenwerkingspartners, geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Vidante kan niet garant staan voor de inhoudelijke kwaliteit van diensten (als workshops en webinars) die door derden worden aangeboden via Vidante Netwerk. Vidante is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van Vidante Netwerk. Vidante houdt de kwaliteit altijd hoog in het vaandel.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website netwerk.vidante.nl, is het mogelijk dat de informatie die op netwerk.vidante.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website netwerk.vidante.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan Vidante Netwerk. Vidante is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website netwerk.vidante.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Vidante kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van netwerk.vidante.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van Vidante Netwerk, de webmaster, of de internetprovider. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op netwerk.vidante.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Vidante Netwerk, of met de tijdelijke onmogelijkheid om netwerk.vidante.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Vidante Netwerk verkregen is. Vidante garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via netwerk.vidante.nl verkregen informatie.

Copyright

Vidante behoudt het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van netwerk.vidante.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in netwerk.vidante.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Vidante (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers.

1. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op netwerk.vidante.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

2. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website netwerk.vidante.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart netwerk.vidante.nl terzake van vorderingen van derden.

3. Netwerk.vidante.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website netwerk.vidante.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van netwerk.vidante.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Vidante Netwerk

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Vidante en Vidante Netwerk en het logo van Vidante Netwerk, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Vidante.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website netwerk.vidante.nl en de inhoud van door Vidante aangeboden webinars en workshops en ander educatief materiaal, berusten uitsluitend bij Vidante. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vidante is het onder meer niet toegestaan de website netwerk.vidante.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen. Zogenaamde "framing" valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Leeftijdsgrens

1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan netwerk.vidante.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Vidante aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

2. Vidante behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van netwerk.vidante.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie Vidante Netwerk

De redactie van Vidante Netwerk is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website netwerk.vidante.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Vidante, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Vidante, de verdere toegang tot c.q. deelname aan netwerk.vidante.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Vidante Netwerk is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met Vidante die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van Vidante Netwerk, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam